empty

Consumptieprijzen

Met ingang van 2 januari a.s. wordt de consumptieprijs, als gevolg van prijsverhogingen door de leveranciers, verhoogd van € 1,70 naar € 1,80. Speciaalbieren gaan € 2,75 kosten.
Zuipkaarten worden vanaf 2 januari € 34,00 (groot) en € 17,00 (klein).

Briefjes

De openstaande briefjes dienen zo spoedig mogelijk afgerekend te zijn!!!

 

 

Voortgang verhuizing naar Itteren

Op donderdag 24 november heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de werkgroep van R.K.V.C.L. en een drietal vertegenwoordigers van IBC '03. In een ongedwongen sfeer zijn een aantal onderwerpen de revue gepasseerd waarover vooraf goede afspraken gemaakt dienen te worden voordat een verhuizing kan plaatsvinden. Uiteindelijk hebben we afgesproken dat beide verenigingen intern gaan afstemmen en een standpunt bepalen hoe zij met bepaalde onderwerpen willen omgaan (denk hierbij aan kantine zaken, trainingsavonden, contributie). Op 22 december is dan een vervolg afspraak gepland. Ook is er reeds een afspraak gepland met Maastricht Sport op 17 januari met beide verenigingen. Maastricht Sport wil dan vernemen hoe zij beide verenigingen kan ondersteunen bij deze verhuizing.

Het bestuur wenst alle leden, sponsoren, begunstigers en iedereen die R.K.V.C.L. een warm hart toedraagt, prettige Kerstdagen en een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2017!!!!

Nieuwjaarsreceptie

De traditionele Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 1 januari 2017 van 15.00 tot 20.00 uur.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zal er een Zuipkaartenactie gehouden worden: 5 halen en 4 betalen. Tevens zal er weer een blinde lotto gespeeld worden. inleg € 20,00, alle inleg gaat naar de winnaar. Graag tot ziens op 1 januari a.s.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 23 september is tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering met grote meerderheid besloten dat R.K.V.C.L. met ingang van het seizoen 2017-2018 zal gaan verhuizen naar het sportpark in Itteren alwaar we onder eigen naam door zullen gaan. Op korte termijn zal er door een nieuwe werkgroep gestart worden met het maken bvan plannen voor de toekomst.Wil jij hierbij helpen dan ben je van harte welkom. Geef je naam even door aan de voorzitter en we zullen van jouw diensten gebruik gaan maken. Hulp op alle gebied is welkom!!!

Oud papier inzamelen stopt na 6 augustus!!!

Helaas heeft de gemeente, wegens gebrek aan papierinzamelaars namens RKVCL, het contract beëindigd. Dit betekent dat RKVCL vanaf september geen papier meer ophaalt en ook geen papier meer inzamelt. De container die op het complex staat zal binnenkort leeggemaakt worden en dan zal deze weggehaald worden. Gelieve dus geen papier meer op ons sportcomplex neer te zetten of voor het hek van de binnenplaats. Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen met het ophalen van papier en alle papier inzamelaars. We hebben hierdoor enkele jaren mooie inkomsten genoten ten behoeve van onze vereniging. De gemeente zorgt ervoor dat het reguliere inzamelen van papier in Limmel wordt voortgezet.

Overleg met gemeente

Het resultaat van het overleg van hedenmiddag is dat we een laatste jaar uitstel hebben gekregen. Ook in het seizoen 2016-2017 spelen we op Hoeve Rome!! Daarna is verhuizen onafwendbaar!! Uiteraard beslissen de leden over het al of niet doorgaan en-of verhuizen. Het overleg over eventuele locaties wordt op korte termijn gestart. Ter aanvulling op het bericht van gisteren hierbij de motivatie van de gemeente om ons te verhuizen.” klik hier. Nu duidelijk is dat we ook volgend jaar doorgaan heb ik ook van onze trainer Niki Smeets de toezegging gekregen dat hij ook volgend seizoen trainer van R.K.V.C.L. wil zijn!! 

Helpende handen voor aanstaande zaterdag 4 juni

Aanstaande zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald. Zijn er mensen die willen helpen bij het leegmaken van de container? Zal tussen 10.00 en maximaal 12.00 uur zijn.

Laat even wat weten aan de voorzitter!

Opnames Vitrien van TV Maastricht

Vanaf vanavond, woensdag 20 april, zullen de opnames voor het programma Vitrien te zien zijn op TV Maastricht. De uitzendingen starten na het nieuws vanaf 19.00 uur.

TV opnames

Op dinsdag 5 april worden er vanaf 18.45 uur TV opnames gemaakt voor het TV programma Vitrien van TV Maastricht. De bedoeling hiervan is de maatschappelijke en sociale waarde voor de wijken  Limmel en Nazareth van de voetbalvelden en voetbalclub te belichten. Mogelijk dat de gemeente dan nog op andere gedachten te brengen is. Kom dus even naar het sportcomplex en laat zien hoe belangrijk het sportcomplex is!!!

Overlijden Pie Roymans

pieklein

Ons bereikte het droeve bericht dat op zondag 28 februari onze hoofdsponsor de heer Pie Roymans op 92 jarige leeftijd overleden is. Wij wensen de familie van Pie heel veel sterkte toe met dit zware verlies.

 

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevige bericht dat de heer Cor van Venrooij overleden is. De heer van Venrooij steunde R.K.V.C.L. nog altijd als lid van de club van 45. Wij wensen de familie van Venrooij veel kracht en sterkte toe in deze zware tijd.

Overleg met gemeente

Het volgende overleg, dat gepland stond voor maandag 11 januari 2016, is door de gemeente afgezegd. Per mail ontvingen wij de navolgende beargumentering:
Ik had u graag persoonlijk willen mededelen dat onze afspraak van a.s. maandag niet kan doorgaan. Reden daarvoor is dat het lopende onderzoek naar de toekomstige positionering van RKVCL nog niet is afgerond. Er valt dus even niets nieuws te melden. Het College is wel van plan u binnenkort nader te informeren.

Zoals u wellicht weet spelen momenteel in Limmel diverse met elkaar samenhangende onderwerpen die de portefeuilles van minstens 3 verschillende wethouders regarderen. De dossierhouder van Limmel fungeert vanaf heden als eerste aanspreekpunt voor Limmel m.b.t. alle onderwerpen die spelen. In concreto betekent dit ook voor het dossier RKVCL dat wethouder van Grootheest als eerste aanspreekpunt voor u optreedt.

Moeten blijven afwachten wat er gaat gebeuren, helaas!!!

Voortgang overleg gemeente

Op vrijdag 16 oktober hebben we weer rond de tafel gezeten met de wethouder en enkele ambtenaren. En nu bleek er ook ambtelijk gewerkt te ziijn voor ons. De uitkomsten van dat werk waren nog niet positief maar er wordt gewerkt aan oplossingen. Het waterschap is gevraagd nog eens te bekijken of er niettocheen mogelijkheid is een deel van het huidige complex in stand te houden en door ons aangeleverde alternatieve locaties waren bekeken en uitgewerkt. Na de herfstvakantie wordt een vervolgafspraak gepland.

Op woensdag 23 september zijn we op aandrang van de wethouder om toch vooral in overleg te blijven toch met Maastricht Sport gaan praten. Zij hebben onze uiteenzetting noe ook aan hun archief toevertrouwd. Uitkomst van het gesprek was dat er op korte termijn een afspraak gepland gaat worden met de verantwoordelijke wethouders, in onze ogen zijn ze dat bijna allemaal!!

Het overhandigen van de handtekeningen op zondag 27 september vond ik ook een succes. Hopelijk wordt de Raad ook wakker van de vele reacties uit Limmel en Nazareth. En hopelijk gaat hun geheugen ook weer werken en kunnen zij zich hun eigen uitspraken uit september 2014 weer herinneren: "Zolang het AZC in Overmaze gehuisvest zal zijn, zal R.K.V.C.L. niet gedwongen worden te verhuizen."   

 

Moeder van onze voorzitter overleden

Op zondagmorgen, 15 november, bereikte ons het droevige nieuws dat Toos Koevoets-Hanssen, de moeder van onze voorzitter is overleden. Ondanks wat fysieke ongemakken waar ze al een hele tijd mee te maken had, mag gesteld worden dat het overlijden toch nog erg onwachts gekomen is. De uitvaart van mevrouw Koevoets zal plaats vinden op donderdag 19 november om 13:00 uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen. We wensen Peter, zijn kinderen en alle andere familieleden heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

Overleg gemeente

Zoals bij velen inmiddels bekend is er op woensdag 23 september een overleg met Maastricht Sport over de toekomst van R.K.V.C.L.
De insteek van de gemeente is de navolgende, letterlijk geciteerd:
Geacht bestuur van RKVCL,

Morgenavond om 19.00 uur is in het clubgebouw van RKVCL, overleg tussen RKVCL en Maastricht Sport naar aanleiding van de brief van wethouder André Willems van 13 juli 2015 (ons kenmerk 2015.22703).

 Zoals in de brief is aangegeven, is het overleg bedoeld om na te gaan op welke wijze Maastricht Sport de voetbalvereniging RKVCL kan ondersteunen, bij het uitwerken van alternatieven voor de club voor het moment dat de club geen gebruik meer kan maken van sportpark Limmel (einde seizoen 2015-2016).

Ten behoeve van het overleg doe ik u bij deze de uitgangspunten/criteria die gehanteerd worden bij de verplaatsing van (activiteiten van) een sportclub toekomen. Deze uitgangspunten/criteria stammen uit de raadsnota van 2007 van het spreidingsplan buitensportaccommodatie. Tijdens het overleg kunnen we deze bespreken.

In eerdere brieven hebben wij aangegeven dat het wenselijk is dat één of meerdere alternatieven voor de toekomst worden uitgewerkt. Wellicht heeft u al denkrichtingen uitgewerkt. Mocht dat het geval zijn horen wij deze graag en kunnen we de haalbaarheid hiervan, mede in relatie tot de eerder aangegeven uitgangspunten/criteria, bespreken.

Het overleg is in eerste instantie bedoeld om de wensen van RKVCL ten aanzien van de voortgang in het seizoen 2016-2017 te bespreken en een eerste verkenning te doen van de haalbaarheid hiervan. Ook is het van belang om te komen tot een actieplan met als deadline het moment dat sportpark Limmel niet meer beschikbaar zal zijn (eind seizoen 2015-2016).

Wij hebben onze wensen en alternatieven in een overleg op 23 maart jl. kenbaar gemaakt en aangezien met onze alternatieven investeringen voor de wijk gemoeid waren was zulks niet bespreekbaar. Het mag dus voor zich spreken wat mijn antwoord is/was:

LS, 

Dit lezende heeft overleg geen zin, ik wil hier geen tijd meer aan besteden, het heeft mij al veel te veel
werk- en vrije tijd gekost, en dan spreek ik op persoonlijke titel. De betonbakken liggen nog altijd voor!!!
Geef maar aan wat ik mijn leden kan zeggen! Waar zij volgend jaar eventueel zouden kunnen gaan
voetballen, sporten en recreëren!! Met deze uitspraak ga ik mijn leden en de inwoners van Limmel en
Nazareth namens de gemeente Maastricht graag blij maken!!!!!

Met vriendelijke groet,

P.J.C.M. Koevoets

Voorzitter R.K.V.C.L.

Prins Clauslaan 19A

6241 GK Bunde

pjcmkoevoets@home.nl

 

Namens Maastricht Sport zullen woensdagavond de heren Tony Maas en Johan Hannon aanwezig zijn.

 

 

Met vriendelijke groet,

Onderhoud gebouw

Vanaf maandag 14 september begint de gemeente met onderhoud aan de buitenzijde van de Hoeve. Helaas wisten wij hier niet eerder iets van, zoals gewoonlijk!!! Dus geen paniek als er activiteit op het complex is.

Lotto

Afgelopen zaterdag 5 september is, zoals eind vorig seizoen aangekondigd, de lotto weer van start gegaan. Denk aan het tijdig betalen!! We spelen door tot en met 19 december!!

Contributie

Ondanks het versturen van brieven, mails, voordien aanspreken, blijkt dat een aanzienlijk aantal van de gemaande leden nog altijd niet betaald of überhaupt gereageerd heeft. Ik hoop dat het een ieder duidelijk is dat ook de contributie-inkomsten van immens belang zijn om rekeningen te kunnen betalen. Door het achterwege blijven van betalingen kunnen er betalingsproblemen ontstaan wat het voortbestaan van onze vereniging alsnog in gevaar kan brengen.

 

Hierbij dus nogmaals een oproep om aan je betalingsverplichtingen te voldoen of toch tenminste afspraken met de voorzitter hierover te maken!!!

Eind januari heeft deze tekst ook al prominent op de site gestaan: Per post en, daar waar mogelijk, per mail zijn brieven verstuurd met daarin vermeld de bij ons geregistreerde contributieachterstanden. Check je mailbox en post en betaal of reageer schriftelijk! Dit kan ook per mail aan mij! Wees sportief en betaal, net als overigens het grootste deel van de leden!!

In de komende tijd zullen allen met achterstand nogmaals een brief ontvangen. Daarin zal een uiterste betaaldatum opgenomen worden. Bij niet voldoen zal de spelerspas niet vrijgegeven worden en ben je dus ook niet gerechtigd om aan wedstrijden deel te nemen!!

Betaling briefjes
Uiterlijk 1 september dienen de nog rustende consumptiebriefjes betaald te zijn. Bij niet voldoen zal alleen nog drank a contant verkocht worden. Vraag gerust even na als je twijfelt of er wel of geen briefje ligt!!

Woord van de voorzitter

Vanaf het bekend worden van het spreidingsplan sportparken in 2007 is door de leden druk gezet op het bestuur om R.K.V.C.L. voor Limmel te behouden. Het bestuur heeft die wil gevolgd, maar op het moment dat er echt actie gevraagd wordt geeft bijna niemand thuis! Ik heb twee dinsdagen met veel plezier, genietend van jeugdleden, en ouders van hen, die de ware R.K.V.C.L.-geest uitdroegen en handtekeningen verzamelden rondgelopen in Limmel en Nazareth. Ik denk dat de kinderen, tezamen met de begeleiders, een fantastisch resultaat bereikt hebben. Ik hoop dat het genoeg is. Nog altijd, maar laat niemand komen dat we er te weinig aan gedaan hebben!! Met 120 mensen lopen door Limmel en Nazareth had nog meer indruk gemaakt!! Wie de schoen past trekken hem aan!!

 

 

Overlijdensbericht

Hedenmorgen, 29 juni, bereikte ons het droevige bericht dat een onzer leden en trouwe supporter Lies Krapels overleden is. Lies was een kleurrijk persoon die in haar actieve leven altijd bezig was voor de gemeenschap Limmel en haar R.K.V.C.L.. Wij denken met goede herinneringen terug aan wat Lies allemaal voor onze vereniging heeft mogen betekenen. Wij wensen Bert en zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies!!

 

Handtekeningenactie!!

Helaas te weinig animo om mee te helpen, waarbij ik zeer zeker stel dat ik de kinderen die de eerste 2 keer meegelopen hebben absoluut niks verwijt! Ik ben hen voor die eerste keren meer dan dankbaar, zij snapten waar het om gaat!! Maar vanavond met vier kinderen en 3 volwassenen een toch nog redelijk grote ronde lopen is bij deze temperaturen niet te doen. Jammer, we kijken wel of we nog gaan. Rest mij te zeggen, en dat volledig op persoonlijke titel, dat de deelname van senioren en overige leden ver te wensen overliet! Zelfs afmelden is nog te veel moeite!! Voor wie zetten wij ons in??

 

Ontwerpen

Voor de jeugdafdeling van IBC '03 / R.K.V.C.L. wordt gezocht naar een nieuw ontwerp voor nieuwe tenues, welke gesponsord zullen worden door Quality2U. Iedereen kan en mag een idee insturen. De kleuren die er in voor moeten komen zijn oranje, blauw en rood.
Wil je meedoen stuur dan uiterlijk 14 juni a.s. een ontwerp naar pjcmkoevoets@home.nl .

 

Overleg gemeente

Op maandag 23 maart is er wederom overleg geweest met de gemeente Maastricht. Uitkomst is dat we ook het seizoen 2015-2016 op onze huidige accomodatie mogen blijven spelen. Over de verdere toekomst zijn nog geen uitspraken gedaan. Eerst zal de politiek zich daarover moeten uitspreken. Zo gauw er meer bekend is zullen wij jullie natuurlijk weer op de hoogte brengen.

 

Niki Smeets nieuwe hoofdtrainer R.K.V.C.L. vanaf het seizoen 2015-2016.

 Gisteren heeft het bestuur van R.K.V.C.L. besloten om onze huidige hulptrainer, Niki Smeets, aan te stellen als onze nieuwe hoofdtrainer ingaande het seizoen 2015-2016.
Het wordt zijn eerste klus als hoofdtrainer in zijn nog prille trainerscarrière.
Niki is sinds dit seizoen als hulptrainer binnen onze vereniging begonnen en daarvoor was hij actief als trainer van Willem I 2.

Trainer

Het bestuur heeft besloten de samenwerking met trainer Peter Sour na afloop van dit seizoen niet te verlengen. Dit is Peter Sour inmiddels in een persoonlijk gesprek medegedeeld.
Er zullen nu stappen ondernomen gaan worden om een trainer voor volgend seizoen te vinden.

 

Briefjes

Er liggen nog een behoorlijk aantal briefjes welke betaald moeten worden. We streven ernaar dit voor 1 september afgehandeld te hebben. Peter Koevoets zal de mensen hier, subtiel, persoonlijk op aanspreken.

Lotto

Ook bij de lotto blijkt dat sommigen verzuimen te betalen voor hun kans op gewin. Op 6 september starten we weer dus zorg dat tegen die tijd de achterstanden ingelopen zijn. Wil je stoppen met deelnemen aan de lotto geef dit dan zo snel mogelijk aan Peter Koevoets door, mogelijk zijn er andere gegadigden voor de eventueel vrijkomende nummers.

 

 

Login

Onze club winkel

onzeclubwinkel

Nieuwsbrief

Onze sponsors

 
pieklein
 
 
Ga naar boven